Vyhodnocení programu Podpory EtV 2019 na základních a středních školách

    Nadační fond Josefa Luxe již od svého založení roku 2001 vyhlašuje Program podpory etické výchovy, v jehož rámci jsou oceňovány školy, které přihlásí do soutěže svůj konkrétní projekt realizace etické výchovy.
Slavnostní vyhlášení výsledků Programu podpory etické výchovy na základních a středních školách proběhlo v pondělí 11. listopadu 2019 v Senátu PČR v Praze v Zaháňském salonku. Akce byla pořádána pod záštitou první místopředsedkyně KDU-ČSL a senátorky Šárky Jelínkové a za účasti europoslankyně Michaely Šojdrové a předsedy KDU-ČSL a poslance Marka Výborného.

    Setkání se zúčastnili ředitelé oceněných škol spolu s pedagogy pro etickou výchovu. Bylo oceněno všech 14 přihlášených škol a byla udělena 4 první místa, 8 druhých míst a 2 třetí místa.

    Na úvod účastníky přivítala Věra Luxová, předsedkyně Nadačního fondu Josefa Luxe a ocenila přínos etické výchovy na školách.
Účastníky krátce pozdravil p. Marek Výborný, který ocenil přínos etické výchovy pro formování mladého člověka a připomenul, že škola má v dnešní době velkou zodpovědnost ve výchově dětí, protože rodiny se rozpadají a dětem chybí vzory.
Věra Luxová vyjádřila poděkování ředitelům a pedagogům za jejich náročnou práci. „Od roku 2001 jsem se setkala s mnoha zástupci škol a vždy jsem cítila, že jsou přínosná ve výměně zkušeností, povzbuzením pro mě, ale i mezi Vámi navzájem. Mnohé věci se posunuly a Vaše práce přináší plody. O těch nejvíce mluvíte Vy sami a dají se vyčíst z projektů. Práce s dětmi vyžaduje čas, ale i talent a tzv. něco navíc. A to každý pedagog nemá, v tom je výuka Etické výchovy specifická. Aby byla dobrá a děti oslovila, musí být pedagog věrohodný. Je to stejné jako v politice.
V letošním roce si připomínáme velmi významná výročí končící 9. Jedním z nich je 17. listopad 1989 – sametová revoluce. Za 30 let vyrostla nová generace, máme svobodu blahobyt, mnohé se změnilo. Změnila se i politika. Vytratila se slušnost, pravdivost, poctivost, relativizují se hodnoty, vyprázdnil se obsah slova politika jako nástroje k prosazení dobra ve prospěch jednotlivce a tudíž celé společnosti. Mnozí z nás jsou zklamáni a nespokojeni s dnešní situací. Třicet let po revoluci zde máme vládu Andreje Babiše s podporou komunistů. Je to ostuda a výsměch všem poctivým lidem. Po revoluci došlo především k ekonomické transformaci, byť jiné než si většina národa představovala. Byla to priorita za kterou pokulhávala tvorba pravidel a právního rámce. Bohužel nedošlo k transformaci ostatních oblastí života společnosti a asi každý si vybaví nějakou oblast, která by mohla být na tom lépe než je.
Osobně si v těchto dnech připomínám také výročí 20 let od úmrtí mého manžela. Pročítala jsem si jeho rozhovory, myšlenky, úvahy a jednu aktuální jsem pro Vás vybrala.
„Je důležité nesmířit se s daností, která existuje, nepřijmout současný stav jako normu. Nesmířit se s tím, co je dnes, nesmíme si říct, že je to dáno. Taková politika velmi brzy zpohodlní, zleniví, tato politika je či bude k ničemu.“ (Sjezd KDU-ČSL České Budějovice 29.5.1999)
Já to cítím jako výzvu. Každý z nás může přispět ke zlepšení vztahů ve společnosti a k vytváření dobrých věcí. Vy na školách, někdo v politice, jiný v obchodě nebo v podniku. Prostě nemůžeme si stěžovat a kritizovat a přitom nic nedělat. A já bych si přála, abychom dokázali tvořit dobré věci a nezapomínali na historii a události doby minulé.“
Po té připomenula důležitou úlohu pedagogů při vzdělávání a utváření charakteru mladého člověka a jeho hodnotové orientace.
Marie Nováková, koordinátorka programu, seznámila účastníky s výsledky soutěže a vyjádřila, že není jednoduché rozhodnout o umístění škol. Proto u každé školy zdůvodnila své rozhodnutí a vypíchla i některé zajímavé postupy a aktivity školy v oblasti etické výchovy. Europoslankyně Michaela Šojdrová ve svém vystoupení připomenula že v roce 2020 bude výročí deset let, kdy se etická výchova zařadila jako doplňující vzdělávací obor do Rámcově vzdělávacích programů pro základní a střední školy. Představila projekt pro střední školy, který je koncipován jako soutěž, jak se ve školách učí o Evropské unii. Dotkla se migrační otázky a uměle vytvořeného strachu z přijetí syrských sirotků. Jako ocenění nabídla zástupcům oceněných škol zájezd do Bruselu v roce 2021.

    Na závěr následovala neformální diskuze, ve které se vyučující navzájem informovali o svých zkušenostech s vlastní výukou etické výchovy. Velmi přínosné byly i nápady, jak více dostat etickou výchovu do povědomí veřejnosti a jakým způsobem poukázat na důležitost tohoto tématu. Jedním z nápadů je uspořádat Týden etické výchovy, obdoba Národního týdne manželství. Věřím, že v příštím roce se uskuteční.

výsledky

fotografie


   Hudební podvečer Hemže 2019

    V neděli 6. října 2019 se uskutečnil v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Hemžích u Chocně tradiční benefiční koncert, který pořádal Nadační fond Josefa Luxe.
Se svým programem vystoupil známý houslista a zpěvák Jiří Pavlica za doprovodu klavíru Josefa Fojty. Zazněly písně Chvíle, Krátký popis léta, Pozdraveno budiž světlo, Sonet o lásce a modrém Portugalu, Neboj se, ničeho se neboj a Vstávej, Velehradské tance. Nemohla chybět ani Modlitba za vodu. Na závěr zazněla píseň Smrti, která začíná slovy Byltě jeden člověk…zakončená rozezvučením varhan, jako vzpomínka na Josefa Luxe, který před 20.lety přešel do „nového domova“.

    Jiří Pavlica stojí v čele hudebního souboru Hradišťan od roku 1978. Původně folklorní kapela se vlivem jeho uměleckého vedení a dramaturgie proměnila v hudební seskupení, které je spojením lidové tradice až po oblast soudobé hudby. Hudba a texty písní Jiřího Pavlici jsou inspirovány básněmi moravského básníka Jana Skácela a lidovou poezií. Známý je projekt O slunovratu, z něhož některé písně zazněly. Jaro, léto, podzim, zima přicházejí jak v přírodě, tak i v lidském životě. Opětovné nalezení řádu tohoto věčného koloběhu a vypořádání se s dnešní neklidnou, rozpolcenou dobou, plnou netušeného množství nových poznání a podnětů, zážitků a inspirací. V textech písní se popisuje každodenní život ,,jeho radostné i tragické chvíle“, smutek a bolest, střetávají se protiklady. Objevuje se propast mezi minulostí a současností. Písně se dotýkají všech témat života. Láska, život,smrt, radost, smutek, bolest, sepjetí s přírodou. Jiří Pavlica písně doprovodil slovem.

    Benefiční koncert byl poděkováním sponzorům a příznivcům nadačního fondu, bez nichž by fond nemohl uskutečňovat své cíle a financovat potřebné projekty. Hlavní poděkování patří Jiřímu Pavlicovi a Josefu Fojtovi, kteří koncert pojali jako osobní vzpomínku na Josefa Luxe a ve zcela zaplněném kostele svým koncertem připravili posluchačům hluboký hudební zážitek.

    Výtěžek benefičního koncertu činil 29 261,- Kč a bude použit na Program podpory etické výchovy na základních a středních školách.

fotografie

pozvánka


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24