Všechna etická pravidla najdeme v Mojžíšových přikázáních

Jedním ze záměrů Nadačního fondu Josefa Luxe je podpora etické výchovy na základních a středních školách. Za poměrně krátkou dobu činnosti nadačního fondu se podařilo navázat spolupráci v této pro společnost významné oblasti již s dvěma kraji - Královéhradeckým a Pardubickým.
Na Krajském úřadě v Hradci Králové se 18. června konalo slavnostní vyhlášení Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro rok 2003 - 2004, na jehož realizaci se podílejí Univerzita Hradec Králové, Etické fórum ČR a Nadační fond Josefa Luxe, v němž tuto oblast činnosti koordinuje Jan Šimáček (viz str. 24).
Slavnostní zasedání zahájil hejtman Královéhradeckého kraje Pavel Bradík: "...Důstojnost člověka je doslova pilířem etiky. A nejen etiky zaměstnanců veřejné správy či snad etiky novinářů, etiky lékařů, hasičů nebo zahrádkářů, ale etiky obecně. Zaměstnavatel dočasně může přimět zaměstnance, aby se na pracovišti choval v rámci určitých etických norem. Sotva ho však ovlivní, aby se tak choval běžně i ve svém občanském životě, pokud mu tyto normy nejsou vžité. K čemu je sebelepší etický kodex dílčí profesní skupiny, pokud se neopírá o tradici respektovanou celou společností? Musíme si přiznat, že po čtyřiceti letech totalitních režimů, které se přehnaly naším územím, jsme oporu v dobré etické tradici do značné míry ztratili...
Všechna etická pravidla, která zavedlo křesťanství, humanismus, osvícenství a parlamentní demokracie najdeme už v Mojžíšových přikázáních. V etice, kterou kdosi definoval jako pravidla snesitelného soužití jedince s lidstvem jako celkem, od té doby nevymyslel nikdo nic podstatného. Etika je teorií mravnosti. Na rozdíl od práva však etika není vymahatelná...
V proměnlivosti našeho současného světa je nutné stále opakovat, že slušnost není slabost. Že správné a dobré jednání se časem vyplácí. Bylo by ovšem iluzí myslet si, že slušnost není třeba pěstovat. Naopak. Každý z nás, každá lidská bytost si v sobě nese díl světla i temnoty."
Na něj navázal 1. náměstek hejtmana Vladimír Derner stručným představením projektu: "...V loňském roce se Královéhradecký kraj připojil k iniciativě Nadačního fondu Josefa Luxe, k programu podpory etické výchovy na středních školách. Záštitu nad touto spoluprací převzal hejtman Královéhradeckého kraje. Rozšíření o spolupráci s Etickým fórem ČR a Univerzitou Hradec Králové vedlo ke koncipování předkládaného projektu, který rada jednomyslně všemi hlasy podpořila.
Projekt má tři části - pořádání informačně-motivačních přednášek, podpora škol ve spolupráci s Nadačním fondem Josefa Luxe a podpora dalších eticky přínosných aktivit, např. vzniku centra etického vzdělávání v Hradci Králové. Motto projektu zní: Královéhradecký kraj považuje etické jednání za nutný předpoklad své budoucí prosperity. Čtrnáct let nás naučilo, že vybudovat prosperující zdravou společnost bez etiky není možné." Dále V. Derner přiznal, že vedení kraje trochu riskuje: "Pokud politik začne hovořit o etice, málokdo mu věří. Ten, kdo zná realitu, ví, že etika a politika se dostávají často do střetu a mediální obraz jednotlivých politiků je spíše výrazem práce dobře placených agentur než reality, ať už v pozitivním nebo negativním smyslu." A upřesnil roli kraje v tomto projektu: "Z naší strany je nezbytné vytvořit prostor pro tématiku etiky ve správě věcí veřejných. Naším cílem není o etice kázat, naším cílem je, aby se etika stala součástí veřejné diskuse a výchovného procesu. Sami si chceme najít čas a poslouchat. A budeme-li poslouchat, snad se to i projeví na tom, co sami za sebou zanecháme."
Moderátorka položila Janu Šolcovi, předsedovi Etického fóra ČR, otázku, zda etika jako vyučovací předměte nebude nudná. "Etika může být nuda," připustil J. Šolc, "etika je velice chladná disciplína, je to praktická filosofie, kde se na každou tezi objeví několik výhrad, které se vědecky zpracovávají. Ale etika, která se zmocní lidí, jejich myšlení a cítění, už je morálka. Morálka neexistuje sama o sobě bez člověka. Pokud se nás etika takto zmocní, pak vůbec není žádná nuda, naopak, je to koření, které nám dává smysl.
S vyučováním etiky na školách je největší problém. Většinou se soudí, že by etika měla prolínat všemi předměty, že by neměla existovat samostatně. To prolínání se nám stalo osudným, protože etika neprolínala ničím. Aby etika mohla prolínat, musela by být známá. Jeden britský expert na etickou výchovu říká, že mateřský jazyk bezpochyby prolíná všemi předměty, a přesto je první mezi předměty na vysvědčení."
Pavel Vacek jako zástupce Univerzity Hradec Králové vysvětlil, proč je kladen důraz na oblast výchovy: "Pokud nedokážeme to, o čem tady byla řeč, implementovat do škol, do učitelů, aby nějakým způsobem dokázali ve smyslu etických principů ovlivňovat své žáky, je marné to, co si tady říkáme. Z toho důvodu budeme připravovat kurzy, kterými by měl projít co největší počet učitelů. Rádi bychom ovlivnili atmosféru v kraji směrem k tomu, že chovat se slušně je něco, co by mělo být úctyhodné. Lidé, kteří se chovají korektně, jsou často spíš pro legraci. Pokud to dokážeme změnit, bude to dobré.
Máme v plánu také ovlivňovat média, která křiví obraz toho, co se ve společnosti děje. Jde o to, zda novináři budou mít vůli a chuť jít do hloubky a neklouzat stále po povrchu..."
Věra Luxová ocenila, že program podpory etické výchovy na školách se v tomto kraji setkal s tak vstřícným postojem.
Po slavnostním přípitku následovala věcná a zajímavá diskuse hostů, ve které se o své zkušenosti rozdělili i bývalý velvyslanec v Kanadě Stanislav Chýlek a malíř Vladimír Renčín.

Irena Sargánková


   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24