Projekt podpory etického vzdělávání královéhradeckého kraje   Zlepšení etického prostředí považuje Rada Královéhradeckého kraje za jednu ze svých nejdůležitějších priorit podmiňujících úspěšný rozvoj kraje a působících pozitivně na příčiny většiny negativních společenských jevů.
   Rozhodla se proto vyhlásit Projekt podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje pro období 2009 a 2012. Rada Královéhradeckého kraje si uvědomuje, že hodnotová orientace je do značné míry vždy otázkou svobodné volby. Tento projekt tedy vyhlašuje především jako iniciační, vzdělávací a poskytující podporu subjektům i osobám, které v dané oblasti již působí nebo působit budou. Jeho realizace se uskuteční ve spolupráci s Univerzitou Hradec Králové (UHK), Etickým fórem ČR (EF ČR) a Nadačním fondem Josefa Luxe (NFJL) především těmito způsoby:

1. Seznámení s možnostmi etické výchovy (EtV) metodou výuky Roberta Roche Olivara a etickými aspekty práce ve veřejné správě.

   Přednášky a semináře s možností diskuse pro odpovědné představitele a úředníky kraje. Motivační přednášky pro veřejné představitele, ředitele a učitele základních a středních škol působících na území KHK. Podle zájmu a možností rozpočtu i pro další profesně zainteresované skupiny (např. pracovníky médií, policisty).

2. Program podpory pro základní a střední školy

   Královéhradecký kraj se připojí k "Programu podpory etické výchovy" vyhlašovanému NFJL tím, že poskytne za obdobných podmínek školám úspěšným v tomto programu, které sídlí na území Královéhradeckého kraje, finanční příspěvek ve stejné výši, v jaké jej školy obdrží od NFJL. Zdvojnásobí tak objem podpory poskytnuté školám v rámci uvedeného programu. Tuto podporu poskytne školám po předložení smlouvy o příspěvku od NFJL.
   V případě potřeby poskytne Královéhradecký kraj NFJL organizační a technickou pomoc při realizaci uvedeného programu, a to především prostřednictvím školského odboru. Dále poskytne součinnost při slavnostním vyhlašování výsledků programu. Hejtman kraje může na návrh gestora projektu rozhodnout o ocenění škol z Královéhradeckého kraje, které se věnují výuce EtV. Pro ocenění se využijí hodnotící kritéria NFJL pro celorepublikovou soutěž v rámci Programu podpory EtV. Umístění na 1. 2. a 3. místě pak bude oceněno částkami 20 000, 15 000 a 10 000 tis. Kč


3. Podpora vzdělávání

   Na základě žádosti poskytne Královéhradecký kraj výchovným a vzdělávacím subjektům, případně i jednotlivým pedagogům působícím na svém území příspěvek na speciální vzdělávání (kurzy pro vyučující EtV pořádané EF ČR) až do výše 50 % kurzovného, nebo tento poskytne přímo pořadateli. O počtu podpořených subjektů a výši příspěvku rozhodne gestor projektu s ohledem na rozpočtové možnosti kraje a pořadí žádostí.


4. Finanční podpora KEV při PdF UHK

   Účelem je podpořit organizaci, propagaci a rozšiřování přípravy pedagogů pro výuku EtV v KHK a další akce, které podporují její rozšíření (rozšiřující kurzy pro absolventy základního kurzu, přednášky a semináře propagující EtV v regionu, metodickou pomoc při jejím zavádění, výzkum, atd.).

5. Další formy podpory

   Jedná se o činnosti napomáhající efektivnímu rozvoji Projektu podpory etického vzdělávání Královéhradeckého kraje zejména: osvětovou, propagační, publikační a výzkumnou.

6. Financování projektu

   Projekt bude finančně zajištěn z rozpočtu KHK. Finanční příspěvky, které lze poskytnout v souladu s 2. a 3. bodem projektu jsou nenárokové. Podpora bude poskytována do výše schváleného rozpočtu pro projekt. O prioritách podpory rozhoduje gestor projektu nebo hejtman. Ti rovněž schvalují výdaje z prostředků rozpočtovaných pro projekt.

Projekt je zaměřen především k mládeži, kterou pokládají představitelé kraje za „největší rozvojový kapitál“ jim svěřeného regionu.

Motto: Královéhradecký kraj – kraj, který etické jednání považuje za nutný předpoklad své budoucí prosperity.

Důvodová zpráva k úpravě č. 1
  Úprava č. 1 zohledňuje nejpodstatnější poznatky z půlroční realizace „startovacího“ Projektu podpory EtV KHK pro období 2009 – 2012, schváleného Radou Královéhradeckého kraje dne 24. 6. 2009. Byly v ní využity zkušenosti a náměty spolupracujících subjektů, lektorů, školících pracovníků i samotných účastníků motivačních přednášek, škol a pedagogů. Ukázalo se, že školy v Královéhradeckém kraji systematickou výuku EtV většinou doposud nezařadily ke svým cílům (většina pedagogů se do letošního kurzu EtV přihlásila soukromě!). Změny proto spočívají především v rozšíření oblastí a způsobů podpory tak, aby mohla být pružně a efektivně poskytována tam, kde je to momentálně nejvíce potřeba. V současnosti se jedná především o osvětu, motivaci a propagaci EtV, včetně vydávání prakticky zaměřených publikací. Rovněž se touto úpravou otevírá širší prostor pro podporu potřebného výzkumu, vzdělávání i konkrétních škol, zabývajících se EtV. Je předpoklad, že s rozvojem projektu bude potřebné priority podpory pružně měnit. Na základě vyhodnocení dosavadních zkušeností se ukázalo problematické předem stanovit podrobnější strukturu - plán čerpání. Předložená úprava č. 1. ji proto již neobsahuje. Místo toho získávají gestor a hejtman oprávnění schvalovat jednotlivé výdaje a mají tak možnost stanovit priority a pružně reagovat na aktuální potřeby podpory poskytované v rámci schváleného celkového ročního rozpočtu projektu.

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24