Program podpory Etické výchovy pro rok 2001 - vyhodnocení a průběh


    Etická výchova může být jednou z mála příležitostí, kdy mladý člověk má možnost cíleně získávat informace a dovednosti týkající se kvality lidského jednání. Kvality jejímž měřítkem je přínos k dobru společnosti i jednotlivce.
Program jsme z důvodu zpoždění registrace fondu vyhlásili až počátkem května roku 2001 a to jako soutěž pro základní a střední školy. Cílem bylo ještě pro tento rok poskytnout školám jednoduchý program podpory, který by minimálně administrativně zatěžoval zúčastněné a umožnil efektivně použít naše zatím skrovné prostředky. Přihlášky měly obsahovat popis způsobu výuky ETV umožňující použití hodnotících kritérií, která byla tato:

- procento žáků zapojených v rámci předmětu ETV
- rozsah, organizace a kvalita výuky
- speciální vzdělání vyučujících tohoto předmětu
- provázanost ETV s ostatními předměty
- informovanost a spolupráce pedagogického sboru v rámci cílů výuky
- pozitivní reference


    Zájem o program projevilo asi osm subjektů, nepočítáme-li telefonické kontakty. V průběhu soutěže jsme na základě aktuálních informací ustoupili od podmínky, aby ETV byla vyučována jako samostatný předmět a akceptovali jsme její začlenění do jiných předmětů, pokud byla zachována systematičnost a komplexnost výuky. Počátkem září správní rada vyhodnotila přihlášky a stanovila předběžné pořadí, které bylo upřesněno a potvrzeno po návštěvách našich spolupracovníků dr. Sargánkové a M. Harantové na hodnocených školách. Mimo tři vítězné školy se správní rada rozhodla ocenit uznáním ještě další dvě, které nemohly být z formálních důvodů zařazeny do soutěže, ale přesto jejich přístup k ETV správní radu zaujal. Uznání tak získala:


Základní škola Komenského z Rychnova n. Kn.
za kvalitní projekt ETV. Mimo jiné: v rámci projektu byl vytvořen tým čtyřech pedagogů v čele s ředitelem školy, záměrem je proškolení pokud možno většiny učitelů v ETV atd. A pro zajímavost plán uvažovaných doprovodných akcí tvoří např. dny: otevřených dveří, profesí a řemesel, města, tisku, občana atd., které vždy obsahují i určitý etický cíl.


Mateřská škola Family z Brna
kde byla patrná vynikající práce v rámci vlastního autorského projektu: "Zdravý životní styl s prvky etické výchovy - výchovy k prosociálnosti" potvrzená i velmi kladnými referencemi.


Třetí místo a příspěvek ve výši 10 tisíc Kč získala:
Cyrilometodějská střední pedagogická škola a gymnázium, Lerchova, Brno
ETV se zde zúčastňuje asi 34% žáků. U této školy jsme ocenili výuku i na středoškolském stupni, dále vysokou kvalifikovanost pedagogů, měsíční účast žáků ve studentském parlamentu, každoroční třídenní mimoškolní pobyty s přínosnými přednáškami a celkově výbornou atmosféru školy.


Druhé místo a příspěvek 15 tisíc Kč získala:
Základní a mateřská škola, Kotlářská 4, Brno
Výuky etické výchovy se zde od roku 1993 zúčastňuje 60-90% žáků druhého stupně. Škola má tedy již osmiletou tradici ve výuce tohoto předmětu. Reference opět potvrdily, že dlouholeté úsilí přináší plody. Naše uznání zde patří zvláště pí. učitelce Vaňkové, která stála u zrodu předmětu a s plným nasazením ve výuce pokračuje dodnes.


První místo a příspěvek ve výši 20 tisíc Kč tedy získala:
Základní škola Generála Janouška z Prahy
1200 žáků této školy se v průběhu prvního i druhého stupně setkávají s etickou výchovou, která je na škole zařazena do několika předmětů. Mimořádné jsou též mimoškolní aktivity žáků a to jak svou četností, tak hlavně orientací k pomoci a službě např. menším dětem, maminkám v klubu či potřebným lidem ze sídliště. Tyto aktivity přinášejí pozitivní ohlas veřejnosti a vzbudily již i zájem ČT.


    Všechny oceněné školy, bez ohledu na umístění získali náš hluboký obdiv a byli bychom rádi, kdyby i náš skromný příspěvek, byl pro ně povzbuzením v nastoupené cestě. V rámci slavnostního předávání cen, které se uskutečnilo pod záštitou hejtmana Ing. Stanislava Juránka dne 17. října 2001 na Krajském úřadě Jihomoravského kraje, se uskutečnil seminář o problematice etické výchovy. Podle ohlasu z řad více než 80 účastníků, převážne z řad učitelů a žáků, vyhlášený program zaujal a byl velmi oceňován. Projevený zájem o jeho pokračování v dalších letech nás potěšil. Zjistili jsme, že systematická výuka etické výchovy na našich školách je v současnosti stále ještě výjimkou.

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24