Reakce Mgr. Evy Svaškové, ředitelky ZŠ Střílky

I menší škola může dětem dát základy do plného a lidsky bohatého života.

Již v roce 2001 jsem si s velkým zájmem přečetla závěry Konference o etické výchově na školách , která proběhla v Olomouci. Nevyučuje se přímo jako samostatný předmět, ale bývá zařazena do občanské výchovy, rodinné výchovy, literární výchovy, přírodopisu atd.. Záleží jenom na tvořivosti pedagoga, jek dokáže skloubit probíranou látku nebo aktivity školy s etickými zásadami. I naše škola samozřejmě nabízí studium cizích jazyků, vybavené odborné učebny a výuku výpočetní techniky, ale děti mnohdy čekají víc, hravou formou se s chutí naučí zásadám ohleduplnosti, vzájemné úctě a spolupráci. Někomu se to podaří dříve, někdo pochopí později, ale bez obyčejných dobrých mezilidských vztahů a slušného chování je možná život těžší než bez Internetu.

Nadační fond Josefa Luxe vedený jeho manželkou paní Věrou Luxovou vyhlásil v minulém školním roce Soutěž pro střední a základní školy v uskutečnění projektu etické výchovy na škole. Tyto aktivity jsou zcela ojedinělé a z pohledu dnešní výchovy zanedbávané. Jsme rádi, že tato iniciativa vznikla a velice si jí ceníme.

Pravděpodobně nebude od věci, když alespoň ve stručnosti naznačím, čemu se děti v projektu etické výchovy v různých předmětech učí. Celý výchovný program se skládá z deseti bodů, jejichž danou posloupnost je nutné dodržet. Cílem je osvojení následujících prosociálních dovedností:

1. schopnost správné komunikace,
2. pozitivní přijetí sebe sama jako důstojné lidské osoby (sebeúcta),
3. pozitivní přijímání a hodnocení druhých,
4. rozvíjení tvořivého myšlení,
5. schopnost vyjádřit, rozpoznat a usměrňovat svoje city,
6. schopnost vcítění (empatie),
7. podněcování asertivního chování,
8. schopnost kritického nazírání na vliv vzorů (pozitivních, negativních) na člověka,
9. pomoc, přátelství, spolupráce,
10. komplexní prosociálnost (problematika vztahů: osoba - skupina, skupina - skupina).

Během školního roku 2001/2002 jsme uskutečnili mimo průběžné výchovy v jednotlivých předmětech asi 20akcí školy, které s danými tématy úzce korespondovaly. Děti se zapojovaly spontánně a spolupracovaly mezi sebou pro dosažení dobrého výsledku.

Zaměřili jsme se na rozvíjení těchto témat:
· rodina, ve které žijeme,
· etika a hodnotový systém,
· duchovní rozměr společnosti (náboženství, sekty),
· ochrana přírody a životního prostřední,
· ekonomické hodnoty,
· výchova k sexuálnímu zdraví a rodinnému životu.

Tato výuková koncepce klade nemalé nároky na osobnost učitele. Základním předpokladem rozvoje prosociálního chování je vytvoření výchovného společenství, v kterém panují dobré vztahy a radostná atmosféra. Změna přístupu k výuce a žákům je samozřejmě doprovázena i použitím odlišných metod. Úkolem učitele je nastolit problém a pak se stáhnout do pozadí a pouze usměrňovat jeho řešení, které je pracovní náplní žáků. Děti se tak učí z vlastního prožívání a zážitků, které potom přirozeným způsobem ovlivňují jejich postoje a chování. Krátká charakteristika koncepce etické výchovy snad postačí k tomu, abychom si uvědomili, že cíle, které tento učební plán sleduje, nejsou v žádném případě bezcenné a jsou důležité jako všechny ostatní získávané dovednosti a znalosti ve škole.

Na konci školního roku jsme vyhodnotili a zpracovali dosažené výsledky a odeslali zprávu do koordinačního centra nadačního fondu. Moc jsme ani nedoufali v úspěch. Poprvé se člověk přece hlavně učí. Hřál nás pouze pocit dobré práce s našimi žáky.
V září jsme ovšem obdrželi pozvání na Krajský úřad v Hradci Králové k předání ocenění za naši práci s dětmi. 10.10.2002 jsme vyjeli. Cesta byla daleká a svízelná, ale uvítání pana hejtmana a představitelů Nadačního fondu Josefa Luxe bylo velice pěkné. Promluvila zde i zakladatelka fondu paní Věra Luxová. Naše malá škola si odvezla krásné 3.místo v celorepublikovém hodnocení zapojených škol. Měli jsme krásný pocit, že si naší každodenní mravenčí výchovné práce někdo všiml a získali jsme zde novou inspiraci a motivaci v naší práci pokračovat i ve školním roce 2002/2003. Nadačnímu fondu Josefa Luxe a všem pedagogům, kteří se podíleli na akcích školy a uplatňovali a prosazovali ve svých hodinách etickou výchovu patří dík.

Mgr. Eva Svašková, ředitelka ZŠ Střílky

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24