Program podpory Etické výchovy pro rok 2003 - kompletní zněníVyhlašuje se jako soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučován v rámci jiných předmětů. Finanční příspěvek získají nadačním fondem nejlépe hodnocené školy.

Způsob přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit základní i střední školy a to nejpozději do 31.5.2003.
Přihlášku je nutné zaslat elektronicky na adresu koordinátora a poštou na adresu fondu.

Přihláška musí obsahovat:

- název a adresu školy
- IČO
- číslo účtu
- e-mailovou adresu a tel. kontakt
- popis způsobu výuky etické výchovy umožňující použití hodnotících kritérií
- souhlas se zveřejněním informací o případně poskytnutém příspěvku
- jméno a podpis odpovědného zástupce školy
- souhlas k ověření v přihlášce uvedených informací nadačním fondem
- výše a způsob podpory z jiných zdrojů
- kladné reference a odezvy veřejných institucí či autorit, příp. rodičů i žáků


Kritéria hodnocení:


- procento žáků zapojených v rámci předmětu etická výchova
- rozsah, organizace a kvalita výuky předmětu
- speciální vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět, preferovány budou školy, kde ETV vyučuje absolvent-absolventka akreditovaného kuru výuky ETV podle prof.Roberta Roche Olivara a Mgr.Ladislava Lencze, pořádaného EF ČR
- provázanost etické výchovy s ostatními předměty
- informovanost a spolupráce celého pedagogického sboru v rámci cílů výuky etické výchovy
- za přednost bude považována stručnost a věcnost přihlášky


Poskytnutí příspěvků:


Vyhodnocení soutěže a poskytnutí příspěvků proběhne nejpozději do 15. 11. 2003. Vítězné školy budou vyzvány k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Výška nadačního příspěvku je podle umístění na prvním, druhém a třetím místě 20.000, 15.000, 10.000 Kč. Příspěvky mohou být použity na mzdové výdaje pro vyučující etické výchově, jejich školení, či jiné ve smlouvě dohodnuté výdaje. Příjemcem příspěvku může být i nezisková organizace působící ve prospěch v soutěži úspěšné školy.

Kontaktní osoba a koordinátor programu:

Mgr. Jan Šimáček
e-mail: simacek@fondlux.cz

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24