Program podpory Etické výchovy pro rok 2009 - kompletní znění  Vyhlašuje se jako soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučován v rámci jiných předmětů. Finanční příspěvek získají nadačním fondem nejlépe hodnocené školy.

Způsob přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit základní i střední školy a to nejpozději do 15.6.2009. Přihlášku je nutné zaslat elektronicky i poštou na adresu koordinátora:

simacek@fondlux.cz  a

Mgr. Jan Šimáček, Mírová 1456, 516 01 Rychnov nad Kněžnou.

Přihláška musí obsahovat:

- název a adresu školy
- IČO
- číslo účtu
- e-mailovou adresu a tel. kontakt
- počet žáků školy, popis způsobu výuky etické výchovy umožňující použití
  hodnotících kritérií uvedených níže
- souhlas se zveřejněním informací o případně poskytnutém příspěvku
- jméno a podpis statutárního zástupce školy
- souhlas k ověření v přihlášce uvedených informací nadačním fondem
- výše a způsob podpory z jiných zdrojů
- kladné reference a odezvy veřejných institucí či autorit, příp.
  rodičů, žáků, odborníků…


Kritéria hodnocení:

- počet žáků školy a procento žáků zapojených v rámci výuky etické výchovy
- rozsah, organizace a kvalita výuky, systematičnost, komplexnost
- speciální vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět, preferovány budou školy,
  kde ETV vyučuje absolvent-absolventka akreditovaného kurzu výuky ETV podle
  prof.Roberta Roche Olivara a Mgr.Ladislava Lencze, pořádaného EF ČR
- provázanost etické výchovy s ostatními předměty
- informovanost a spolupráce celého pedagogického sboru v rámci cílů
  výuky etické výchovy
- ke kladnému hodnocení přispěje zařazení těchto aplikačních témat:
   finanční inteligence a mediální výchova
- za přednost bude považována stručnost a věcnost přihlášky


Poskytnutí příspěvků:

  Vyhodnocení soutěže a poskytnutí příspěvků proběhne nejpozději do 15. 11. 2009. Vítězné školy budou vyzvány k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Výška nadačního příspěvku je podle umístění na prvním, druhém a třetím místě 20.000, 15.000, 10.000 Kč. Příspěvky mohou být použity na mzdové výdaje pro vyučující etické výchově, jejich školení, či jiné ve smlouvě dohodnuté výdaje. Příjemcem příspěvku může být i nezisková organizace působící ve prospěch v soutěži úspěšné školy. Na žádost vedení školy lze nadační příspěvek poskytnut přímo vyučujícím EtV. V takovém případě se nadační příspěvek použije takto: 30% příspěvku připadne řediteli (ředitelce) školy, 70% příspěvku se rozdělí na návrh ředitele (ředitelky) mezi vyučující EtV. NFJL si vyhrazuje právo udělit více prvních, druhých a třetích míst, případně i zvýšit výši nadačního příspěvku za umístění.


Kontaktní osoba a koordinátor programu:

Mgr. Jan Šimáček
e-mail: simacek@fondlux.cz

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24