Program podpory Etické výchovy pro rok 2019 - kompletní znění  Nadační fond Josefa Luxe vyhlašuje tento program jako soutěž pro základní a střední školy, ve kterých je zaveden předmět etická výchova, nebo je na nich etická výchova prokazatelně systematicky a strukturovaně vyučována v rámci jiných předmětů. Finanční příspěvek získají nadačním fondem nejlépe hodnocené školy.

Způsob přihlášení

Do soutěže se mohou přihlásit základní i střední školy a to nejpozději do 20.6.2019. Přihlášku je nutné zaslat elektronicky (v programu Word) i poštou (obyčejně, ne doporučeně) na adresu koordinátorky:
novakpm@volny.cz Ing. Mgr. Marie Nováková, U Bakaláře 750 Praha 9 190 17

Přihláška musí obsahovat:
- název a adresu školy
- IČO
- číslo účtu
- e-mailovou adresu a tel. kontakt
- počet žáků školy, počet žáků zapojených do EtV
- souhlas se zveřejněním informací o případně poskytnutém příspěvku
- jméno a podpis statutárního zástupce školy
- souhlas k ověření v přihlášce uvedených informací nadačním fondem
- popis způsobu výuky etické výchovy umožňující použití hodnotících kritérií
   uvedených níže
- kladné reference a odezvy veřejných institucí či autorit, příp.
  rodičů, žáků, odborníků…


Kritéria hodnocení:

- zařazení etické výchovy do školského vzdělávacího programu (ŠVP), rozsah,
  organizace a způsob výuky, systematičnost, komplexnost, informovanost a
  spolupráce celého pedagogického sboru v rámci cílů výuky etické výchovy (EV),
  provázanost etické výchovy s ostatními předměty, zřízení funkce školního
  koordinátora EtV
- odborné vzdělání pedagogů vyučujících tento předmět, preferovány budou školy,
  kde ETV vyučuje absolvent-absolventka akreditovaných kurzů výuky EtV –
  výchovy k prosociálnosti (autoři prof. R. Roche-Olivar, L. Lencz, příp.
  srovnatelné vzdělání), a ty, které mají proškolený celý/část učitelského sboru v
  základních tématech etické výchovy a ve výchovném stylu podle projektu EtV
- zapojení žáků do organizace akcí jak v rámci školy, tak i aktivit mimo
  školu
(ve prospěch obce a jejich obyvatel, sociálních, zdravotních,
  volnočasových zařízení a aktivit) apod.
- ke kladnému hodnocení přispěje zařazení aplikačních témat: např. finanční
  gramotnost , mediální výchova,
multikulturní tolerance, profesní etika aj.
- za přednost bude považována stručnost a věcnost přihlášky


Poskytnutí příspěvků:

  Vyhodnocení soutěže a poskytnutí příspěvků proběhne nejpozději do 15. 11. 2019. Vítězné školy budou vyzvány k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Výška nadačního příspěvku je podle umístění na prvním, druhém a třetím místě 20.000, 15.000, 10.000 Kč. Příspěvky mohou být použity jako odměna pro vyučující etické výchově, jejich školení, či jiné ve smlouvě dohodnuté výdaje. Příjemcem příspěvku může být i nezisková organizace působící ve prospěch v soutěži úspěšné školy. Na žádost vedení školy lze nadační příspěvek poskytnut přímo vyučujícím EtV. V takovém případě se nadační příspěvek použije takto: 30% příspěvku připadne řediteli (ředitelce) školy, 70% příspěvku se rozdělí na návrh ředitele (ředitelky) mezi vyučující EtV jako nadační příspěvek konkrétním osobám. Takovéto využití příspěvku NFJL doporučuje. NFJL si vyhrazuje právo udělit více prvních, druhých a třetích míst, případně i zvýšit výši nadačního příspěvku za umístění.

Kontaktní osoba a koordinátor programu:

Ing. Mgr. Marie Nováková
e-mail: novakpm@volny.cz

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24