Soutěž o nejlepší fejeton ve školním časopise - kompletní znění

Jedním z hlavních témat, jimiž se zabývá Nadační fond Josefa Luxe, je oblast mediální výchovy. Rozhodli jsme se v tomto roce soutěž opět vyhlásit, ale tentokrát ji vymezit na fejeton uveřejněný ve školním časopise na téma:
„Když jsem si dnes přečetl noviny, napadlo mne…“
Pro zájemce je nutno upřesnit, že tato věta nemusí být v zaslaném fejetonu obsažena přesně, chceme tímto navozením pouze přiblížit, že je zaměřena na reflexi mediálních výstupů, tiskovin, ale i výstupů elektronických médií, a to nikoli v oblasti zábavy, ale zpravodajství a publicistiky.

Způsob přihlášení:

Soutěž je vyhlášena ve dvou kategoriích pro základní a střední školy. Fejeton přihlašuje do soutěže škola. Přihláška nemusí obsahovat dvě čísla časopisu, pouze přihlašovatel (zástupce školy) stvrdí svým podpisem na přihlášce, že fejeton byl uveřejněn ve školním časopise, který vyšel nejméně dvakrát ve školním roce. Z jednoho čísla časopisu může soutěžit i více fejetonů, případně více fejetonů od jednoho autora. Autorem fejetonu musí být žák nebo student školy. Přihlašovatel uvede v přihlášce jméno žáka (studenta) a titulek fejetonu, případně ji viditelně označí. Příslušné číslo školního časopisu s tematicky zaměřeným fejetonem a vyplněnou přihláškou je třeba zaslat do 15. 6. 2007 na adresu:

Mgr. Eva Rolečková
Lohniského 869/16
152 00 Praha 5

Termín přihlášení je závazný.

Přihláška musí obsahovat:

- název a adresu školy
- IČO
- číslo účtu
- titulek fejetonu
- jméno, příjmení a věk žáka (studenta)
- souhlas žáka (studenta) s přihlášením do soutěže
- jméno a podpis odpovědného zástupce školy
- souhlas k ověření v přihlášce uvedených informací nadačním fondem a informace   o tradici listu
- výše a způsob podpory časopisu z jiných zdrojů
- informaci o tradici listu

Kriteria hodnocení:

Nadační fond bude hodnotit literární a obsahovou úroveň textu, jazykovou vytříbenost, úroveň orientace v mediální problematice, originalitu, imaginaci atd.

Poskytnutí příspěvků:

Vyhodnocení soutěže a poskytnutí příspěvků proběhne nejpozději do 15. 11. 2007. Vítězné školy budou vyzvány k uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku. Výška nadačního příspěvku pro vítěze je 20 tisíc Kč, druhé místo 15 a třetí 10 tisíc Kč. Příspěvky mohou být použity na výdaje spojené se školním časopisem.

Kontaktní osoba a koordinátor programu:

Mgr. Eva Rolečková
e-mail: roleckova@fondlux.cz

   


Tyto stránky jsou sponzorovány firmou Active 24

Active 24